Job Announcement


Job Announcement

 • ตำแหน่ง : Sale Aluminium Composite 2 ตำแหน่ง
 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. หาฐานลูกค้า aluminium composite
 2. สนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า
 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 5. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 3. มีประสบการณ์ด้านการขาย *Aluminium Composite * จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา และมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง Proactive skill และสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถขับรถได้ / มีรถยนต์ส่วนตัว
 7. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ

 

 • ตำแหน่ง Sale Metal Sheet / Sale ภูมิภาค (เหนือ – อีสาน) 2 ตำแหน่ง
 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. หาฐานลูกค้า Metal Sheet ใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 2. เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 4. ดูแลและบริการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 5. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1- 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา และมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง Proactive skill และสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถขับรถได้ / มีรถยนต์ส่วนตัว
 7. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ